Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄧˋ
Cantonese: ji6
------------------------------------------------------------
Definition: right conduct, righteousness
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [3.2]
Total strokes: 3
Radical:
Traditional variant:
Other variant:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4E49
GB 2312: 5069
Cangjie: IK
Four-corner Code: 4000
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10042.100
Kang Xi: 0082.031
CiHai: 47.201
Morohashi: 00124
Dae Jaweon: 0165.120

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I 義 yí (1) ( 仪 的古字) (2) 仪容; 状貌 [appearance; looks] 義, 已之威仪也。 《说文》 说有义德之美也。 《贾子道德》 尚考大室之义。 《书·大传》 署行义。 《汉书·高帝纪》。 注: 行状年纪也。 (3) 又如: 义淫(威仪隆盛); 义节(仪节); 义台(古行礼义之台) (4) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: yi4 解释: 1. 合宜的事情。 论语·为政: “见义不为, 无勇也。 ”淮南子·齐俗: “为义者, 布施而德。 ” 2. 正道、 正理。 孟子·公孙丑上: “其为气也, 配义与道, 无是馁也。 ” 3. 死节、 殉难。 礼记·礼运: “故国有患, 君死社稷谓之义。 ”宋史·卷四五○·忠 义传五·尹谷传: “尹务实, 男子也, 先我就义矣。 ” 4. 法则。 吕氏春秋·孟春纪·贵公: “无偏无颇, 遵王之义。 ” 5. 意思。 如: “意义”、 “字义”。 汉·孔安国·尚书序: …   Taiwan national language dictionary

 • — ★瑜伽八十三卷十七页云:是所求事故,能引义利故;名之为义。 可爱乐故,无有罪故。 ★二解如二种义中说。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • — (義, 义) I yì 〡ˋ 〔《廣韻》宜寄切, 去寘, 疑。 〕 亦作“ ”。 亦作“ ”。 1.謂符合正義或道德規範。 《論語‧述而》: “不義而富且貴, 於我如浮雲。” 《韓非子‧忠孝》: “ 湯 武 自以為義而弒其君長。” 2.指按照正義或道德規範的要求。 《漢書‧田叔傳》: “ 魯 以百金祠, 少子 仁 不受, 曰: ‘義不傷先人名。 ’” 《明史‧于謙傳》: “國家多事, 臣子義不得顧私恩。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (義) yì (1) ㄧˋ (2) 公正合宜的道理或举动: 正~。 ~不容辞。 ~无反顾。 仗~直言。 (3) 合乎正义或公益的: ~举。 ~务。 ~愤。 ~演。 见~勇为。 (4) 情谊: ~气。 恩~。 ~重如山。 (5) 意思, 人对事物认识到的内容: 意~。 含~。 释~。 微言大~。 (6) 指认为亲属的: ~父。 (7) 人工制造的(人体的部分): ~齿。 ~肢。 (8) 姓。 (9) 郑码: SOS, U: 4E49, GBK: D2E5 (10) 笔画数: 3, 部首: …   International standard chinese characters dictionary

 • — <文>  纹  坟  玟  砇  旼  抆  鼤  紋  蚊  汶  旻  斐  雯  虔  榩  彣  义  訍  仪  蚁  议  又  馭  <叉> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • 义愤填膺 — (义愤填膺, 義憤填膺) yì fèn tián yīng 【典故】 义愤: 对违反正义的事情所产生的愤怒; 膺: 胸。 发于正义的愤懑充满胸中。 【出处】 清·曾朴《孽海花》第二十五回: “珏斋不禁义愤填膺, 自己办了个长电奏, 力请宣战。” 畿辅士民, 屡遭虏骑蹂躏, 莫不~, 恨之切骨。 (姚雪垠《李自成》第一卷第二章) …   Chinese idioms dictionary

 • 义无反顾 — (义无反顾, 義無反顧) yì wú fǎn gù 【典故】 义: 道义; 反顾: 向后看。 从道义上只有勇往直前, 不能犹豫回顾。 【出处】 汉·司马相如《喻巴蜀檄》: “触白刃, 冒流矢, 义不反顾, 计不旋踵。” 朱成功身受大明的厚恩, 只有一死图报, ~。 (华而实《汉衣冠》二) …   Chinese idioms dictionary

 • 义薄云天 — (义薄云天, 義薄雲天) yì bó yún tiān 【典故】 正义之气直上高空。 形容为正义而斗争的精神极其崇高。 …   Chinese idioms dictionary

 • 义不容辞 — (义不容辞, 義不容辭) yì bù róng cí 【典故】 容: 允许; 辞: 推托。 道义上不允许推辞。 【出处】 明·冯梦龙《醒世恒言》卷十七: “承姑丈高谊, 小婿义不容辞。” 我们应该~地担当起这个任务。 …   Chinese idioms dictionary

 • 义形于色 — (义形于色, 義形於色) yì xíng yú sè 【典故】 形: 表现; 色: 面容。 仗义不平之气在脸上流露出来。 【出处】 《公羊传·桓公二年》: “孔父可谓义形于色矣。” 吴荪甫“~”地举起左手的食指在桌子边上猛击一下。 (茅盾《子夜》五) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.